Modalitatea de încadrare într-un grad de handicap
Persoana cu  handicap depune la  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Buzău ( http://www.dgaspc-buzau.ro/contact/ ) – COMISIA DE EVALUARE A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP o cerere prin care solicită încadrarea în grad de handicap.
DOCUMENTELE NECESARE IN VEDEREA EVALUARII COMPLEXE:

2) documentul de identitate (original+copie);
3) ancheta sociala efectuata de serviciul social specializat din cadrul primăriei în a cărei rază are domiciliul sau reşedinţa persoana cu handicap (PDF) - http://www.dgaspc-buzau.ro/wp-content/uploads/2012/12/ancheta-sociala-anexa-2.pdf 
4) cupon de pensie (pensie de invaliditate, pensie de urmaş, pensie la limita de vârsta, pensie de veteran), dacă este cazul;
5) adeverinţa de salariat, dacă este cazul;
6) adeverinţa de venit (eliberata de la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală din care sa reiasă că  nu realizează venituri, în cazul persoanelor care nu realizează venituri)
7) copie xerox după actele de studii (numai pentru persoanele care solicita certificat de orientare şcolara si  profesionala);
8) aviz de la medicul specialist – cu investigaţii care să susţină diagnosticul
9) scrisoarea medicala de la medicul de familie – pentru solicitanţii care se prezintă prima data la serviciul de evaluare complexa.
Dosarul este verificat şi analizat de către Serviciul de evaluare complexă. În situaţia în care apreciază că se impune completarea dosarului, solicită persoanei cu handicap să depună înscrisurile necesare. De asemenea, în situaţia în care dosarul este complet, înştiinţează persoana în cauză să se prezinte la data planificată în vederea evaluării.            
Dacă persoana în cauză nu se poate deplasa, atunci evaluarea se face la domiciliu.
Evaluarea complexă are loc în aproximativ 60 de zile de la data depunerii dosarului.
După ce s-a încheiat evaluarea complexă, se trimite dosarul către comisia de evaluare, care soluţionează în termen de 15 zile lucrătoare, eliberând certificatul de încadrare în grad şi tip de handicap. Certificatul de încadrare în handicap se comunică persoanei interesate prin poştă, cu confirmare de primire.
În situaţia în care persoana este nemulţumită de soluţia dispusă de către comisie, atunci se poate formula contestaţie, în termen de 30 de zile de la comunicarea soluţiei. Contestaţia se depune la Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap.
Certificatul dă dreptul adultului cu handicap de a beneficia de dispoziţiile prevăzute de lege pentru gradul de handicap respectiv.
Comisia stabileşte încadrarea în grad şi tip de handicap şi perioada de valabilitate a certificatului, după caz, data ivirii handicapului, orientarea profesională a adultului cu handicap, pe baza raportului de evaluare complexă elaborat de serviciul de evaluare complexă;
Pentru persoanele cu handicap a căror afecţiune a generat deficienţe funcţionale şi/sau structural-anatomice într-un stadiu ireversibil şi care nu pot urma programe de recuperare, Comisia de evaluare va stabili un termen permanent de valabilitate a certificatului fără a fi necesară prezentarea acestora la reevaluările periodice.
ATENTIE!
Informatiile prezentate nu au caracter oficial, ele fiind mai degraba interpretarea personala a autorului si nu confera nici o garantie privind corectitudinea sau exactitatea datelor.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu